• Telefon: 48 502 680 777
    • Email: gastrohevi@gastrohevi.pl

Polityka prywatności B2B

RODO – INFORMACJE PODSTAWOWE

EMOS PL Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym ruchu tych danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych albo również RODO.
EMOS PL Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych, które przetwarza przede wszystkim dla potrzeb wprowadzenia tych najwyższych i najostrzejszych standardów w zakresie ochrony i postępowania z danymi osobowymi i zobowiązuje się udostępniać te informacje podstawowe i korzystać z nich tylko w ramach działania spółki, w swoich sprawach wewnętrznych oraz na zewnątrz spółki, przede wszystkim w kontaktach ze swoimi klientami, partnerami handlowymi i osobami trzecimi.
 
ADRES KONTAKTOWY ADMINISTRATORA
EMOS PL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała, Gałczyńskiego 6
telefon: +48 33 816 13 48, faks: +48 816 92 40, e-mail: sterba@emos.pl
 
OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
„My, spółka EMOS PL Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Białej, Gałczyńskiego 6, kod pocztowy 43-300, REGON 072886341, KRS 0000185949, jako administrator, zarządzamy i jednocześnie przetwarzamy Państwa dane osobowe. “
 

POJĘCIA PODSTAWOWE - OBJAŚNIENIA

POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI (PRZETWARZANIE)
jakakolwiek operacja albo zespół czynności wykonywanych z danymi osobowymi albo plikami danych osobowych, które są wykonywane za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, takich jak: gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturowanie, organizowanie, przechowywanie, wprowadzanie zmian albo uzupełnień, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie przez transmisję, rozszerzanie albo przekazywanie w inny sposób, sortowanie lub kombinowanie, blokowanie, kasowanie i likwidowanie. Obejmuje to również ręczne przetwarzanie danych osobowych w strukturowanych katalogach.
 
DANE OSOBOWE (DANE)
są wszystkimi informacjami o identyfikowanej albo identyfikowalnej osobie fizycznej (dalej tylko „podmiot danych“); identyfikowalną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, szczególnie z użyciem odsyłacza do określonego identyfikatora, na przykład nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokacyjnych, identyfikatora sieciowego albo do jednego lub więcej elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej albo społecznej cechy tej osoby fizycznej.
 
ADMINISTRATOR DANYCH (SPÓŁKA)
jest osobą fizyczną albo prawną, organem administracji publicznej, agencją albo innym podmiotem, który sam albo wspólnie z innymi ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki tego przetwarzania są ustalone prawem Unii albo kraju członkowskiego, to prawo to może ustalić określonego administratora albo specjalne kryteria do jego ustalenia.
 
PODMIOT DANYCH
jest jakąkolwiek osobą fizyczną, z której danymi osobowymi wykonuje się określone operacje.
 
PRZETWARZAJĄCY DANE
jest jakąkolwiek osobą fizyczną albo prawną, organem administracji publicznej, agencją albo jakimkolwiek innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe dla administratora danych (przetwarzanie danych za pośrednictwem kooperanta).
 

JAKICH ZASAD PRZESTRZEGAMY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. przetwarzamy zgodnie z ustawą i zawsze otwarcie – transparentnie
  2. stosujemy do konkretnego celu
  3. przetwarzamy dokładne dane osobowe i tylko w niezbędnym zakresie
  4. ograniczamy przekazywanie do niezbędnie koniecznego poziomu
  5. chronimy i zabezpieczamy
 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy te dane osobowe, które nam udostępnicie i do których mamy właściwy tytuł prawny.
 
WNIOSKI, OFERTY CENOWE I FORMULARZE INTERNETOWE  
NEWSLETTER  
ZAMÓWIENIA  
Wyżej wymienione dane służą do komunikacji z Państwem, do wysyłania ofert cenowych albo do doręczania zamówionego towaru.
 

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY AUTOMATYCZNIE

Przy Państwa wizytach na naszych stronach internetowych mamy możliwość uzyskania i gromadzenia pewnych informacji takich, jak na przykład adres IP, data i czas dostępu do strony, dane Państwa przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i ustawień Państwa języka. Jeżeli wchodzą Państwo na nasze strony internetowe z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, to mamy również możliwość przetwarzania informacji o Państwa urządzeniu mobilnym. Informacje o Państwa działaniach w Internecie są jednak anonimizowane ze względu na konieczność zachowania Państwa maksymalnej prywatności tak, że nawet my sami nie jesteśmy w stanie przypisać ich do konkretnego użytkownika, tj. do konkretnej osoby. Do takiego analitycznego wykorzystywania stosujemy Google analytics spółki Google Inc. Z tych informacji korzystamy tylko w celu ulepszenia funkcjonalności i przejrzystości naszych stron.
 
COOKIES
Cookies służą kilku celom. Na stronach naszego sklepu internetowego (https://b2b.emos.pl) korzystamy z następujących cookies:  
Jeżeli Państwo chcą, to cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki i włączyć funkcję anonimowego przeglądania. Potem dane nie będą zapisywane, ale niektóre funkcje nie będą u Państwa działać poprawnie.
 

DLACZEGO GROMADZIMY I PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy z następujących powodów i dla poniższych celów:  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

W następujących przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim:  

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PANSTWA DANE OSOBOWE?

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

W naszej spółce Państwa dane osobowe są zabezpieczone zarówno po stronie technicznej, jak i organizacyjnej. Nasze zabezpieczenia są systematycznie aktualizowane i udoskonalane.
 

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 
PRAWO UZUPEŁNIANIA I ZMIENIANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy przypuszczają Państwo, że dane, które przetwarzamy, są błędne albo niepełne, mogą Państwo je zmienić, ewentualnie uzupełnić.
 
DOSTĘP
Na podstawie Państwa wniosku prześlemy przegląd Państwa danych osobowych i następujące informacje:  
KASOWANIE
Mogą Państwo wymagać od nas skasowania swoich danych (nie dotyczy to danych w dokumentach, które zgodnie z przepisami musimy przechowywać albo tych, które służą do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów prawnych), kopii rezerwowych naszego systemu i kopii rezerwowych naszych dostawców technologii informatycznych.
Mają Państwo prawo skasowania danych w następujących przypadkach:  
WNIESIENIE SPRZECIWU
Niektóre Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
W przypadku istnienia konkretnych powodów mogą Państwo złożyć sprzeciw.
 
OGRANICZENIE PRZETWARZANIA
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:  
PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przenoszenie danych osobowych jest prawem podmiotu danych, którego podstawą jest możliwość uzyskania danych osobowych w określonych warunkach, które go dotyczą i które udostępnił spółce, w strukturowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie i który ma prawo przekazać te dane innej spółce – administratorowi.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PYTAŃ I NIEJASNOŚCI

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytanie albo przypuszczają, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, to mogą się Państwo zwrócić do naszej spółki na adres
e-mailowy: sterba@emos.pl albo mogą się Państwo skontaktować z właściwym Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Te Warunki ochrony danych osobowych łącznie z udziałem w nich są wiążące i skuteczne
od 25.05.2018 dla wszystkich stron internetowych spółki EMOS PL Sp. z o.o.
Product added to compare.